Aktuality

ERB OBCE BELLOVA VES

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa.

Tento erb obce sa používa najmä v obecnej pečati.

51 Návrh VZN o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Bellova Ves
52 Uznesenie č. 6/OZ/2016 zo dňa 04.02.2016 o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v podmienkach obce Bellova Ves a o podrobných náležitostiach písomnej prihlášky
53 Zásady odmeňovania poslancov,predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
54 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
55 Oznámenie o určení elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - VOĽBY DO NR SR 2016
56 Oznam o určení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Bellovej Vsi
57 Voľby do NR SR v roku 2016
58 Späťvzatie návrhu na začatie súdneho konania a návrh na zastavenie súdneho konania - pozemok cintorín
59 Dohoda u urovnaní medzi Obcou Bellova Ves a p. Ing. Ludvigom, p. Vaškom
60 Voľby hlavného kontrolóra obce Belova Ves

Stránka 6 z 10