Aktuality

ERB OBCE BELLOVA VES

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa.

Tento erb obce sa používa najmä v obecnej pečati.

31 Vyhlásenie kandidatúry pre nové voľby starostu obce v Bellovej Vsi
32 Vyhlásenie kandidatúry pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
33 Oznam pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2016
34 Oznámenie - úplná uzávierka cesty I/13 na moste ev. č. 13-007 cez Dunaj z dôvodu opravy mosta v Medveďove
35 Oznam - určenie volebného obvodu a počet poslancov, ktorý sa má zvoliť v nových voľbách do Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
36 Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
37 Návrh rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
38 Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
39 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok 2016
40 Dodatok č. 1 k Dohode o ukončení Zámennej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 14.08.2015

Stránka 4 z 10