Aktuality

ERB OBCE BELLOVA VES

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa.

Tento erb obce sa používa najmä v obecnej pečati.

11 Oznam o plánovanom prerušení distibúcie elektriny
12 Oznam
13 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok roku 2017 - návrh
14 Oznam - Slovenský červený kríž Dunajská Streda
15 Upozornenie - Poľovnícke združenie Blahová
16 Oznam
17 Informácia o možnosti používania jazyka nár.menšín v úradnom styku_zákon č. 184 1999 Z.z.
18 Harmonogram podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok 2017
19 Opatrovateľský kurz
20 Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016 - 2020

Stránka 2 z 10